Modul Výroba ERP HELIOS Nephrite je hnací silou průmyslové revoluce 4.0

08. 11. 2022


Průmyslová výroba se dnes neobejde bez podnikového informačního systému ERP. Systém typu ERP usnadní nejen digitalizaci podniku, ale též se výrazně přiblíží trendu Průmyslu 4.0 a zjednoduší práci díky automatizaci opakujících se činností. A když nejnovější produkt HELIOS Nephrite nabízí rovnou novou vylepšenou agendu Výroba? Právě ta posune vaše výrobní procesy na daleko vyšší úroveň. 

Digitalizace průmyslu postupuje v posledních letech závratným tempem a firmy, které chtějí uspět v boji s konkurencí i v následujícím období, musí neustále zavádět nejmodernější přístupy.

Cílem modulu Výroba ERP HELIOS Nephrite  je podporovat ideály Průmyslu 4.0 a přináší firmám plné digitální propojení všech úrovní výrobního procesu — od vývoje výrobku, přes výrobní procesy až po expedici. Samozřejmostí je podpora  a automatizace opakujících se činnosti v logistice.
Modul Výroba ERP HELIOS Nephrite  je velkou přidanou hodnotou pro výrobní firmu, což potvrzují podniky, které ERP HELIOS používají.

Digitální propojení umožňuje bez nadsázky ERP

ERP systémy řídí a integrují veškeré činnosti ve firmě, jako jsou finance a účetnictví, personalistika nebo marketing a prodej. Hlavním přínosem ERP je sjednocená celopodniková databáze. Zvyšuje se efektivita fungování podniku a tím dochází k úspoře nákladů. V momentě, kdy ERP zvládá řídit i výrobní procesy a automatizuje rutinní činnost, stává se nesporným pomocníkem a partnerem všech výrobních firem.

Pokročilá agenda Výroby v ERP HELIOS Nephrite

Pokud vyrábíte nějaký výrobek, víte, že nároky na firemní informační systémy jsou stále vyšší. Modul Výroba ERP HELIOS Nephrite vám se vším ve vaší firmě pomůže. Z těch zásadních procesů vám pomůže s plánováním výroby, technické přípravě podkladů, podporuje výpočty a sledování výrobních nákladů, eviduje veškeré výrobní kroky, dokáže přehledně naplánovat materiálové i kapacitní požadavky na výrobu a zaznamenávat změny. Také vyhodnocuje přínosy ve srovnání s původními kalkulacemi. Díky integrovanému řešení sběru dat ze strojů (MES) dokáže ERP využívat přesná data o aktuálním stavu výrobku na dílně. ERP není jen místo, kde se data o výrobě shromažďují, ale jsou využívána pro další návazné moduly.
ERP HELIOS Nephrite bude mít své trvalé místo i ve vaší výrobě.

Plně integrované  Business Intelligence a další inteligentní automatizované nástroje, které uplatňují strojové učení, pomáhají eliminovat chyby způsobené lidským faktorem. Hlídají zdroje při plánování a pomáhají dílčím činnostem výroby. Veškerá dokumentace je uložena v elektronické podobě v ERP HELIOS, je propojena s modulem výroba a uživatel má ihned přístup k dokumentaci a zobrazí si požadovaný dokument přímo na svém mobilním zařízení na pracovišti. Tím je také zaručeno, že jakákoliv změna v dokumentaci se ihned dostává přímo na pracoviště k obsluze stroje. Velkým přínosem pro uživatele je rychlé zapracování požadovaných změn do výroby, úprava vyráběného množství, nebo rychlá reakce na změny požadavků od zákazníka v průběhu výroby.
Systém reaguje pružně na neočekávané situace v podobě odstávky stroje, realizace urgentní zakázky s vyšší prioritou, nebo nedostatku lidských kapacit např. z důvodu vyšší nemocnosti.

ERP HELIOS Nephrite velmi ulehčuje a urychluje práci uživatelům. Managerům poskytuje dostatek informací pro jejich rozhodování a v případě potřeby i dostatečně dopředu upozorňuje na možná úzká místa ve výrobě. Díky automatizaci procesů a workflow ušetří a zastane práci několika zaměstnanců. Zrychlí komunikaci změn směrem k operátorům výroby, a tím umožní rychle reagovat na požadované změny ze strany zákazníka a zkracuje se zároveň průběžné doby výroby.

Velkým přínosem pro majitele a management firmy je, že ERP HELIOS dokáže předvídat, učit se a využít data ve prospěch podniku. Neustálý rozvoj ERP HELIOS je každý den konfrontován přímo s praxí. V současné době používá ERP HELIOS více než 400 firem, které dávají zpětnou vazbu a reference o jeho správném fungování. Díky jejich zkušenostem a potřebám je současný ERP HELIOS Nephrite vhodný a přizpůsobitelný mnoha výrobním oborům. Oblastí výroby, kde se v současnosti používá nejvíce je automotive, odpadové hospodářství, plastikařina, výroba nábytku, strojní výroba, ale i v segmentu opravy a údržby nákladních nebo železničních vozů. Zajímavou oblastí zakázkové výroby je i například výroba desek plošných spojů (PCB), kde zákazník klade velké nároky na rychlost dodání a kvalitu výrobku.

Pro Průmysl 4.0 modul Výroba

Modul Výroba HELIOSu Nephrite je vhodný pro střední a velké firmy. Pro ty, které realizují kusovou, ale i sériovou výrobu. Modul podporuje komplexní algoritmus logisticko-výrobního plánování – materiálového anonymního plánování (MRP), kapacitního plánování (MRP II) a pokročilé plánování (APS).

Dílenské plánování je podpůrným nástrojem komplexního plánovacího procesu a přináší plánovači vizualizaci celého výrobního plánu. Plánovací proces automatizovaně doporučí a navrhne optimální rozvrh práce na stroje a pracoviště, plánovač následně řeší případné ruční korekce plánu. Prioritou rozvrhování jsou dodací termíny zákazníka, na jejich základě plánovací proces rozvrhne výrobní operace na konkrétní termíny a pro dílnu je automatizovaně tvořena fronta práce. Velkou předností ERP HELIOS je vizualizace celého výrobního plánu.

Součástí plánování výroby je vlastní plánovací proces, který využívá algoritmy APS řešení, kombinaci zpětného a dopředného plánování, optimalizaci výrobních a mezioperačních časů a řazení výrobních dávek na jednotlivých pracovištích. Stejně tak umožňuje sledování stavu nedokončené výroby, na základě skutečných výrobních nákladů a jejich automatizovanému účtování pomocí kumulovaných dokladů a předpisů účetních kontací.

Modul Výroba zvládne vytvářet více technologických postupů s ohledem na různé výrobní procesy, alternativní materiály v konstrukční rozpisce, rychlý proces schvalování změn pomocí workflow.
Obchod a nákup používá integrovaný nástroj EDI pro komunikaci se zákazníkem a dodavateli.

Evidence výroby probíhá prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje tabletu či telefonu nebo čtečky a poskytuje detailní přehled o rozpracovanosti v každé fázi výrobního procesu a reálném čase.

Výhody pro management výrobní firmy

Manager výroby má díky propracovanému nabídkovému řízení už v obchodní fázi konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby. ERP HELIOS automatizovaně identifikuje úzká místa výroby a manager má možnost rychleji reagovat a řešit problémy s předstihem. Kalkulace výroby jsou evidovány v reálném čase a ve skutečných nákladech, je tak možné v čase a s předstihem řešit jejich případné překročení proti plánovaným. Cílem je snáze odhalit místa s překročenými náklady a řešit jejich optimalizaci, která povede ke snížení nákladů.

Agenda Výroba systému HELIOS dokáže snížit chybovost výroby a maximálně zefektivnit odvádění většiny operací s využitím Gatema MES nástrojů. Automatizuje rutinní práci uživatelům a dělníkům ve výrobě a managerům usnadňuje rozhodování. Cílem je maximální zefektivnění vašich výrobních procesů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram