Integrace MES a ERP: Klíč k perfektní dohledatelnosti a optimální šaržové výrobě

28. 08. 2023

V dnešní průmyslové výrobě, která je plná výzev a konkurence, hraje proces šaržování význačnou roli. Šaržová výroba představuje klíčový přístup v rámci výrobních procesů, kdy jsou výrobky vyráběny ve specifických dávkách (šaržích), které postupují celým výrobním cyklem společně. Efektivní řízení a monitorování této šaržové výroby jsou pak neodmyslitelnými faktory pro dosažení vysoké kvality výsledků a optimálního využití zdrojů. V tomto kontextu vstupuje na scénu důležité spojení mezi dvěma klíčovými systémy – MES (Manufacturing Execution System) a ERP (Enterprise Resource Planning), které může vést ke vzniku významných zlepšení v rámci procesu šaržové výroby.

Význam šaržování

Srovnání pracnosti evidování zásob a rozpracovanosti bez šaržování a s šaržováním nám ukazuje, že i moderní technologie nezbavují proces šaržování náročnosti. Je tedy jasně patrné, že pro efektivní šaržování je integrace s ERP systémem téměř nezbytná.

Šarže jsou skupiny výrobních produktů, které jsou vyráběny společně v konkrétním časovém okamžiku a za podobných podmínek. Tento koncept se často uplatňuje v průmyslové výrobě, kde jsou výrobky tříděny do dávek, jež jsou následně společně zpracovány. Právě šarže umožňují sledování a řízení výrobních procesů, zajišťování kvality produktů a dosažení důležité dohledatelnosti.

Hlavní výhody šaržování zahrnují:

Kvalitu: Šarže umožňují důkladně sledovat a zabezpečovat kvalitu výroby. Produkty v rámci téže šarže by měly sdílet podobné charakteristiky a splňovat stanovené normy.

Dohledatelnost: Šarže usnadňují dohledatelnost, a to jak zpětnou, tak dopřednou. V případě problémů je možné snadno identifikovat postiženou šarži a zjistit, kam až se daná šarže dostala.

Efektivitu: Šaržování může signifikantně zvýšit efektivitu výrobního procesu tím, že umožňuje optimalizaci pracovních postupů a lepší využití dostupných zdrojů.

Regulace: V některých odvětvích, například ve farmaceutickém průmyslu, jsou šarže nezbytné pro dodržení přísných regulací a standardů.

Sledování nákladů: Šarže umožňují sledovat náklady spojené s každým výrobním cyklem a identifikovat potenciální úsporné možnosti.

Stanovení správného okamžiku pro nastavení šarže

Správný moment pro nastavení šarže se odvíjí od konkrétního výrobního procesu, průmyslového odvětví a druhu výrobků. Přesto existuje několik obecných pravidel, která mohou být cenným vodítkem při určování tohoto kritického okamžiku:

  • Při příjmu materiálu nebo surovin: V případě, že šaržování zahrnuje suroviny či materiály, je vhodné šarži přiřadit ve chvíli, kdy jsou tyto komponenty přijímány do skladu. Tím se vytváří unikátní identifikátor pro každou šarži surovin, což usnadňuje identifikaci výrobků, jež budou z této šarže vyrobeny.
  • Při zahájení výroby: U výroby výrobků se často osvědčuje přiřazení šarže na samotném počátku výrobního procesu. Výslednými výrobky v dané výrobní dávce budou následně označeny stejným šaržovým číslem.
  • Při dokončení výroby: V některých případech může být vhodné přiřazovat šarže až po dokončení výroby a následné kontrole kvality. Tím je zajištěno, že šaržové číslo bude přiděleno pouze výrobkům, které skutečně splňují stanovené standardy.
  • Při výstupu ze skladu: Pokud šarže souvisí se skladovanými výrobky, je rozumné šarže nastavit při výstupu z výrobního skladu. Tím se zajišťuje, že všechny výrobky z dané šarže budou fyzicky uloženy společně.
  • Při výdeji ze skladu pro dodání: V případě, že jsou šarže spojeny s dodávkami zákazníkům, je vhodné nastavit šarži při výdeji výrobků ze skladu k doručení. To nám umožní precizně sledovat, které výrobky byly součástí dané šarže.
  • Podle specifických požadavků odvětí: Některá průmyslová odvětví mají specifická pravidla pro stanovení okamžiku nastavení šarže. Například ve farmaceutickém průmyslu může být tento okamžik spojen s určitými fázemi výroby a testování.

Nastavení správného okamžiku pro šaržování závisí na mnoha proměnných, včetně povahy výrobního procesu, typu produktů, regulací a požadavků zákazníků. Je důležité vybrat takový okamžik, který nejlépe vyhovuje specifickým potřebám vašeho výrobního prostředí a zajišťuje efektivní sledování a správu šarží.

Integrace ERP a MES je klíčem k dohledatelnosti

Dohledatelnost šarží má klíčový význam pro úspěšnou šaržovou výrobu. V situaci, kdy je nutné identifikovat problém s určitou šarží, je nezbytné rychle provedení izolace a následného řešení. Zároveň je třeba najít příčiny a detailně sledovat použité materiály, podmínky výroby a kontroly. Bez systému, který by umožňoval tuto úroveň dohledatelnosti, by bylo obtížné udržet kvalitu a adekvátně reagovat na výzvy trhu.

V tomto směru vstupuje do hry integrace mezi systémy ERP a MES. Tato synergická kombinace umožňuje lepší a v reálném čase prováděné řízení výrobních operací a poskytuje detailní sledování. MES systém dohlíží na samotné výrobní operace, monitoruje kvalitu a zabezpečuje optimální průběh výroby. Zatímco ERP systém se stará o integrovaný management zásob, plánování výroby a finančních operací, čímž podporuje celkový provoz podniku. ERP systém zachycuje všechny důležité informace o šaržích, což je nesmírně užitečné pro účely sledování a následného vyhledávání.

Tím se zajišťuje snazší řešení možných problémů a zaručuje transparentnost celého výrobního procesu. S ohledem na optimalizaci výroby je pak nezbytné generovat výrobní příkazy v optimálních dávkách a pro dokonalou dohledatelnost je důležité označit každý jednotlivý výrobek např. sériových číslem. ERP systém potom šaržuje celé dávky v souladu s výrobními příkazy a přiděluje sériová a podrobná čísla jednotlivým kusům. Ta dále slouží jako reference pro kontrolní a měřicí protokoly, certifikace nebo zaznamenání původu výrobku.

Výhody integrace ERP a MES při evidenci šarží

Šaržování je pod taktovkou systémů ERP HELIOSMES Gatema optimalizováno a řízeno s ohledem na zajištění vysoké kvality. Systém MES Gatema dohlíží na průběh výroby, monitoruje kvalitu a umožňuje provádění kontrol, čímž je garantována kvalita. Díky transparentní evidenci nákladů a neustálé aktualizaci záznamů je zajištěno průhledné hospodaření. ERP HELIOSMES Gatema společně usnadňují správu skladových zásob tím, že sledují, které šarže jsou po dokončení výroby uloženy na skladě. Všechny klíčové informace jsou dostupné v reálném čase, což umožňuje rychlou reakci na případné změny. Zároveň je eliminována potřeba ručního záznamu, který byla v minulosti zdrojem k chyb způsobených lidskou nepřesností.

Integrace mezi systémy ERPMES tak přináší v průmyslové výrobě významné výhody, zejména pokud jde o efektivní šaržování. Tyto systémy společně zajišťují dohledatelnost, optimalizaci a správu procesů. Ačkoli implementace může být náročná, výhody, které tato automatizace přináší, jsou klíčové pro úspěch šaržové výroby v moderním průmyslovém prostředí. Šarže jsou základním pojmem v průmyslové výrobě, umožňují efektivní sledování a řízení výrobních procesů, zajišťují kvalitu a plnění regulací. Integrace s moderními systémy MES a ERP poskytuje průmyslovým podnikům nástroje k optimalizaci a efektivní správě šaržové výroby, což je kritické pro konkurenceschopnost, splnění vysokých standardů na trhu a maximalizaci výhod, které vyplývají z evidence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram