Plánování a řízení výroby v HELIOSu Nephrite

12. 05. 2023

Plánování ve výrobním podniku hraje klíčovou roli v řízení a přehledu o budoucích událostech a jejich vlivu na příjmy firmy. Úspěch výroby závisí na správném plánování kapacit strojů,  surovin, ale i výrobních operátorů. Vše hravě zvládá naplánovat ERP HELIOS. Díky němu pak můžete garantovat plynulejší chod výroby, větší přesnost zpracování i odbavení výrobní objednávky a v neposlední řadě si také zajistíte spokojenost vašich zákazníků.

Jak na plánování kapacitních požadavků?

Plánování kapacitních požadavků je proces, který se zabývá stanovením potřebné kapacity pro provoz výrobního podniku nebo organizace. Kapacita zahrnuje fyzické, lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro výrobu zboží nebo poskytování služeb.
Hlavním cílem plánování kapacitních požadavků je zajistit, zda má podnik dostatečnou kapacitu pro splnění současných a budoucích požadavků zákazníků. To zahrnuje stanovení optimálního rozvrhu výrobních operací, správné využití pracovních sil, přiměřené množství materiálů a vybavení a zajištění dostupnosti potřebných zdrojů v konkrétním časovém rozvrhu.

Jak vzniká kapacitní výrobní plán?

Plánování kapacitních požadavků zahrnuje analýzu historických dat, předpovědi poptávky, zvažování různých scénářů a optimalizaci využití zdrojů. Cílem je snižovat neefektivitu a přetížení, zvýšit produktivitu, minimalizovat náklady a zajištění kvality výroby.

Do plánování se musí promítnout všechny úkony, které souvisejí s výrobou.

  • Sběr dat: Nejprve je třeba shromáždit veškeré relevantní informace o výrobním procesu a jeho kapacitě. To zahrnuje dostupné výrobní zdroje, pracovní sílu, stroje a zařízení, dodávky surovin a další faktory ovlivňující výrobu.
  • Předpověď poptávky: Na základě historických dat, tržního výzkumu a jiných relevantních informací se vypracovává předpověď poptávky. Tato předpověď určuje očekávaný objem a charakteristiky budoucích objednávek.
  • Analýza kapacity: Pro každý výrobní zdroj se provádí analýza kapacity, která zahrnuje hodnocení dostupné kapacity, časových omezení, pracovních sil a technických parametrů. Cílem je určit, kolik výrobků nebo služeb lze vyrobit v daném časovém období.
  • Plánování výroby: Na základě předpovědi poptávky a analýzy kapacity se vytváří plán výroby. Tento plán určuje, jaké výrobky nebo služby budou vyráběny, ve kterém množství a v jakém časovém rozvrhu. Zohledňuje se přitom dostupnost zdrojů, jejich využití a optimalizace výrobního procesu.
  • Optimalizace plánu: Kapacitní výrobní plán je optimalizován tak, aby byly maximalizovány využití zdrojů a minimalizovány případné kolize a konflikty v plánování. Může zahrnovat rozvrhování operací, alokaci pracovní síly, řízení změn a další strategie pro dosažení efektivního výrobního procesu.
  • Monitorování a aktualizace: Kapacitní výrobní plán je neustále monitorován a aktualizován v závislosti na skutečné poptávce, dostupnosti zdrojů a dalších proměnných. To umožňuje pružnou reakci na změny a optimalizaci plánu v reálném čase.

Všechny tyto hodnoty stojí za výrobním plánování kapacit. Bez některých hodnot není plánování kompletní a nelze garantovat predikované časy zhotovení ani finanční zisky výroby.

Jak plánuje výrobu HELIOS Nephrite

HELIOS Nephrite zvládá sbírat a vyhodnocovat výše uvedené hodnoty pro podnikové plánování a řízení zdrojů. Pokud jde o plánování výroby, poskytuje navíc nástroje a funkce, které podporují efektivní a optimalizované plánování výrobních procesů.

Plánování výrobních zakázek: Systém umožňuje vytváření a správu výrobních zakázek. Lze definovat termíny, požadované množství, priority a další parametry pro každou zakázku zvlášť.

Kapacitní plánování: HELIOS Nephrite zahrnuje nástroje pro kapacitní plánování, které umožňují sledování a optimalizaci využití výrobních kapacit. Na základě dostupných zdrojů a předpokládané poptávky systém pomáhá určit, zda je možné plnit výrobní zakázky v daném časovém rozvrhu a upozorňovat na rizika spojená s nenadálými výpadky zdrojů.

Řízení materiálových potřeb (MRP): HELIOS Nephrite integruje funkce MRP, které automaticky analyzují dostupnost surovin a komponentů pro výrobu a generují plány nákupu a výroby na základě poptávky a skladových zásob.

Plánování zdrojů: Systém umožňuje správu a plánování lidských zdrojů, strojů, zařízení a dalších prostředků potřebných pro výrobu. Lze sledovat dostupnost a vytížení těchto zdrojů a optimalizovat jejich využití.

Sledování a řízení plánu: HELIOS Nephrite umožňuje sledování výrobního plánu v reálném čase a poskytuje informace o stavu zakázek, využití zdrojů, dodržování termínů atd. Systém také podporuje řízení změn a aktualizaci plánu v případě nečekaných událostí nebo změn ve výrobním procesu.

A co víc? HELIOS Nephrite je komplexní ERP systém, který poskytuje integraci s dalšími moduly, například skladovým managementem, řízením prodeje a financemi. To umožňuje propojení všech důležitých procesů a informací. Protože HELIOS Nephrite sleduje plán dokáže včas předat potřebné informace do skladu, kde se  

Existují prvky, které ovlivní plánování kapacitních požadavků?

Množství a typy výrobků, které podnik vyrábí, jsou klíčovými faktory ovlivňujícími kapacitní plánování. Rozsah výroby může mít vliv na počet strojů, lidí, surovin a dalších prostředků potřebných pro výrobu. Ale v situaci, kdy firemní procesy řídí ERP, monitoruje přirozeně i další výrobní řady, včetně jejich plánování. Výhoda ERP HELIOSu je, že zvládá multitasking.

Na druhou stranu dostupnost a kvalita surovin jsou důležité faktory, které ovlivňují kapacitní plánování, ale které neovlivní ani přítomnost ERP. Pokud jsou suroviny nedostupné z důvodu hrozeb, tedy nepředvídatelných událostí, pak se hroutí nejen plánování výroby, ale také firemní strategie.

Co ale firma může ovlivnit je efektivita strojů a zařízení. Ta je klíčová pro využití kapacit výrobního podniku, protože pokud jsou stroje neefektivní nebo zastaralé, může to vést ke snížení výrobní kapacity. Ovšem i tento fakt zvládá hlídat ERP.

Dalším faktorem ovlivňující plánování je dostupnost a kvalifikace pracovní síly. Pokud není dostatek kvalifikovaných pracovníků, může to vést k nedostatku kapacity a snížení výroby.

Stejně tak nejistota poptávky, protože pokud není jasné, jaká bude poptávka po výrobcích, může to vést k nedostatku kapacity nebo k přebytku kapacity, což může mít negativní dopad na hospodářský výsledek podniku. Tento faktor ale zažene kvalitní průzkum trhu.

 

Jaké jsou výhody kapacitních požadavků v HELIOSu Nephrite

Plánování kapacitních požadavků umožňuje efektivní využití výrobních kapacit. Systém HELIOS Nephrite pomáhá identifikovat volné kapacity a optimalizovat jejich využití, což vede k větší efektivitě výroby. Efektivitu výroby zlepšuje také předvídáním potřeby surovin, pracovní síly i dalších zdrojů potřebných pro výrobu. Protože plánování nákupu umožňuje  přidělování zdrojů s ohledem na předpokládanou poptávku, snižuje se riziko nedostatků nebo přebytků skladu.
HELIOS Nephrite poskytuje možnost sledovat plán výroby v reálném čase. Vedoucí tak mají přehled o stavu zakázek, využití zdrojů a dodržování termínů. Celkový přehled pak umožňuje rychlé reakce na změny a lepší řízení výrobního procesu.

čtečka ve výrobě

Plánování kapacitních požadavků v HELIOSu Nephrite pomáhá minimalizovat chyby a kolize v plánování. Systém automaticky vyhodnocuje dostupnost zdrojů a navrhuje optimální rozvrhy a alokace. Snižuje se tak riziko chybných plánů a nesouladů mezi zakázkami. Díky lepšímu plánování a využívání  celkové kapacity ERP systému HELIOS Nephrite je možné porovnávat různé nabídkové vstupy materiálů, včas servisovat stroje, doplňovat provozní kapaliny a snižovat náklady na výrobu. Tím se zvyšuje konkurenceschopnost podniku.

Závěrem lze říci, že plánování kapacitních požadavků v ERP systému HELIOS Nephrite přináší řadu výhod pro výrobní podniky. Optimalizuje využití kapacity, umožňuje předvídání zdrojových potřeb, poskytuje sledování plánu v reálném čase a snižuje chyby a kolize v plánování. Obrovskou výhodou ERP je také integrace s dalšími moduly, která vede k synchronizaci informací v rámci různých oblastí podniku a vylepšuje tak celkovou byznysovou efektivitu, ale i spolehlivost budoucího plánování kapacitních požadavků.

Díky těmto výhodám může plánování kapacitních požadavků v HELIOSu Nephrite vést k efektivnějšímu a spolehlivějšímu výrobnímu procesu, což má pozitivní dopad na hospodářský výsledek a spokojenost odběratelů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram