Jedním z klíčových modulů ERP HELIOS systému je aplikace Spiska, který umožňuje správu a evidenci spisů, dokumentů, a dalších souvisejících informací. V tomto článku se zaměříme na popis a výhody tohoto důležitého aplikace v rámci ERP HELIOSu.

Ve světě dynamických podnikatelských výzev a rychlých změn nelze podceňovat význam efektivní správy dokumentů. Zastaralé papírové archivy jsou minulostí a nová digitální éra klade na podniky vyšší nároky na organizaci, transparentnost a bezpečnost dokumentů.

Systém ERP HELIOS přichází s odpovědí na tyto požadavky v podobě pokročilého aplikace Spiska, která přináší nejen centralizovanou evidenci, ale i širokou škálu výhod pro moderní podnikání.

Co je aplikace Spiska?

Cloudové řešení správy dokumentů pro všechny typy organizací, které pokrývá všechny legislativní požadavky na systémy spisových služeb. Aplikace Spiska slouží k organizaci, správě a kontrole spisků. Spisky mohou být různorodé a týkat se různých oblastí podnikání, například fakturační spisky, zakázkové spisky, interní komunikace, nebo právní dokumenty. Aplikace Spiska zajišťuje centralizovanou evidenci těchto dokumentů, a to včetně jejich historie a revizí, což přispívá k vyšší transparentnosti a efektivitě celého procesu.

Centralizovaná evidence a příjem elektronických podání

Aplikace SpiskaERP HELIOSu umožňuje centralizovanou evidenci všech spisků a dokumentů na jednom místě. Díky tomu uživatelé získávají snadný a rychlý přístup ke klíčovým informacím bez složitého hledání ve více odděleních. Navíc je tato aplikace schopna zpracovat veškeré elektronické podání podané prostřednictvím systémů elektronické pošty, včetně ISDS, emailu, technického nosiče a portálu, což výrazně zjednodušuje a urychluje komunikační procesy.

Za zmínku stojí i funkce zobrazení subjektu (žadatele/adresáta) v mapě, což přináší nový rozměr vizualizace vztahů mezi subjekty a jejich geografickou polohou.

Notifikace a schvalovací procesy pro efektivní workflow

Důležité dokumenty mohou vyžadovat schválení nebo komentář od určitých osob. Aplikace Spiska umožňuje nastavit automatické notifikace uživatelům při aktualizaci dokumentů. Taktéž lze definovat schvalovací procesy, aby bylo zajištěno, že dokumenty projdou odpovídajícími instancemi před jejich publikací.

Manažerský systém pro lepší kontrolu

Pro manažery a vedoucí pracovníky je k dispozici Manažerský systém, který umožňuje důkladné vyhodnocení využívání a vytíženosti systému spisové služby. S tímto nástrojem mají manažeři přehled o počtech řízení a typů dokumentů včetně příloh a jejich stavu. To poskytuje cenné informace pro zlepšení procesů a efektivitu týmu.

Pokročilé funkce pro větší efektivitu a kontrolu

Aplikace Spiska nabízí řadu pokročilých funkcí, které výrazně zlepšují procesy správy dokumentů. Díky verzi dokumentů a evidenci revizí mají uživatelé neustálý přehled o změnách v dokumentech a jejich historii. Barevné rozlišení typů písemností pak usnadňuje orientaci a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Nové procesy a služby pro snížení časové náročnosti

Společnost Asseco Solution usiluje o inovace a zlepšení výkonnosti aplikace Spiska. Postupně implementuje procesy a služby, které mají za cíl snížit časovou náročnost spojenou s prací s dokumenty v listinné formě. Mezi inovace patří elektronický Podací arch, Hybridní pošta, Konverzní pošta a další, což umožní uživatelům pohodlnější a efektivnější zpracování dokumentů.

Výhody aplikace Spiska v ERP HELIOSu

Zlepšená organizace: Centrální evidence spisků usnadňuje uživatelům rychlé vyhledání a přístup ke všem potřebným informacím, což vede k efektivnímu řízení a zlepšené organizaci podnikových dat. Spiska automatizuje procesy, jako jsou notifikace a schvalovací postupy, zaměstnanci mají automaticky přehled o všech změnách a aktualizacích dokumentů. Tím tedy redukuje administrativní zátěž, snižuje riziko chyb a umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležitější úkoly.

Díky přístupovým právům aplikace Spiska zajišťuje vyšší bezpečnost citlivých informací a minimalizuje riziko úniků dat.

Celkově řečeno, aplikace Spiska je klíčovou součástí ERP HELIOSu, která pomáhá firmám zlepšit organizaci, transparentnost a efektivitu správy dokumentů. Integrace s dalšími aplikacemi umožňuje uživatelům snadno pracovat s různými typy dokumentů a usnadňuje spolupráci mezi odděleními. Aplikace Spiska ale není určena pouze v oblasti veřejné správy, ale najde uplatnění ve všech typech organizací, které hledají řešení pro komplexní správu dokumentů. Díky těmto výhodám zvládnou firmy lépe reagovat na výzvy moderního podnikání a budou zvyšovat svou konkurenceschopnost.

V dnešní průmyslové výrobě, která je plná výzev a konkurence, hraje proces šaržování význačnou roli. Šaržová výroba představuje klíčový přístup v rámci výrobních procesů, kdy jsou výrobky vyráběny ve specifických dávkách (šaržích), které postupují celým výrobním cyklem společně. Efektivní řízení a monitorování této šaržové výroby jsou pak neodmyslitelnými faktory pro dosažení vysoké kvality výsledků a optimálního využití zdrojů. V tomto kontextu vstupuje na scénu důležité spojení mezi dvěma klíčovými systémy – MES (Manufacturing Execution System) a ERP (Enterprise Resource Planning), které může vést ke vzniku významných zlepšení v rámci procesu šaržové výroby.

Význam šaržování

Srovnání pracnosti evidování zásob a rozpracovanosti bez šaržování a s šaržováním nám ukazuje, že i moderní technologie nezbavují proces šaržování náročnosti. Je tedy jasně patrné, že pro efektivní šaržování je integrace s ERP systémem téměř nezbytná.

Šarže jsou skupiny výrobních produktů, které jsou vyráběny společně v konkrétním časovém okamžiku a za podobných podmínek. Tento koncept se často uplatňuje v průmyslové výrobě, kde jsou výrobky tříděny do dávek, jež jsou následně společně zpracovány. Právě šarže umožňují sledování a řízení výrobních procesů, zajišťování kvality produktů a dosažení důležité dohledatelnosti.

Hlavní výhody šaržování zahrnují:

Kvalitu: Šarže umožňují důkladně sledovat a zabezpečovat kvalitu výroby. Produkty v rámci téže šarže by měly sdílet podobné charakteristiky a splňovat stanovené normy.

Dohledatelnost: Šarže usnadňují dohledatelnost, a to jak zpětnou, tak dopřednou. V případě problémů je možné snadno identifikovat postiženou šarži a zjistit, kam až se daná šarže dostala.

Efektivitu: Šaržování může signifikantně zvýšit efektivitu výrobního procesu tím, že umožňuje optimalizaci pracovních postupů a lepší využití dostupných zdrojů.

Regulace: V některých odvětvích, například ve farmaceutickém průmyslu, jsou šarže nezbytné pro dodržení přísných regulací a standardů.

Sledování nákladů: Šarže umožňují sledovat náklady spojené s každým výrobním cyklem a identifikovat potenciální úsporné možnosti.

Stanovení správného okamžiku pro nastavení šarže

Správný moment pro nastavení šarže se odvíjí od konkrétního výrobního procesu, průmyslového odvětví a druhu výrobků. Přesto existuje několik obecných pravidel, která mohou být cenným vodítkem při určování tohoto kritického okamžiku:

Nastavení správného okamžiku pro šaržování závisí na mnoha proměnných, včetně povahy výrobního procesu, typu produktů, regulací a požadavků zákazníků. Je důležité vybrat takový okamžik, který nejlépe vyhovuje specifickým potřebám vašeho výrobního prostředí a zajišťuje efektivní sledování a správu šarží.

Integrace ERP a MES je klíčem k dohledatelnosti

Dohledatelnost šarží má klíčový význam pro úspěšnou šaržovou výrobu. V situaci, kdy je nutné identifikovat problém s určitou šarží, je nezbytné rychle provedení izolace a následného řešení. Zároveň je třeba najít příčiny a detailně sledovat použité materiály, podmínky výroby a kontroly. Bez systému, který by umožňoval tuto úroveň dohledatelnosti, by bylo obtížné udržet kvalitu a adekvátně reagovat na výzvy trhu.

V tomto směru vstupuje do hry integrace mezi systémy ERP a MES. Tato synergická kombinace umožňuje lepší a v reálném čase prováděné řízení výrobních operací a poskytuje detailní sledování. MES systém dohlíží na samotné výrobní operace, monitoruje kvalitu a zabezpečuje optimální průběh výroby. Zatímco ERP systém se stará o integrovaný management zásob, plánování výroby a finančních operací, čímž podporuje celkový provoz podniku. ERP systém zachycuje všechny důležité informace o šaržích, což je nesmírně užitečné pro účely sledování a následného vyhledávání.

Tím se zajišťuje snazší řešení možných problémů a zaručuje transparentnost celého výrobního procesu. S ohledem na optimalizaci výroby je pak nezbytné generovat výrobní příkazy v optimálních dávkách a pro dokonalou dohledatelnost je důležité označit každý jednotlivý výrobek např. sériových číslem. ERP systém potom šaržuje celé dávky v souladu s výrobními příkazy a přiděluje sériová a podrobná čísla jednotlivým kusům. Ta dále slouží jako reference pro kontrolní a měřicí protokoly, certifikace nebo zaznamenání původu výrobku.

Výhody integrace ERP a MES při evidenci šarží

Šaržování je pod taktovkou systémů ERP HELIOSMES Gatema optimalizováno a řízeno s ohledem na zajištění vysoké kvality. Systém MES Gatema dohlíží na průběh výroby, monitoruje kvalitu a umožňuje provádění kontrol, čímž je garantována kvalita. Díky transparentní evidenci nákladů a neustálé aktualizaci záznamů je zajištěno průhledné hospodaření. ERP HELIOSMES Gatema společně usnadňují správu skladových zásob tím, že sledují, které šarže jsou po dokončení výroby uloženy na skladě. Všechny klíčové informace jsou dostupné v reálném čase, což umožňuje rychlou reakci na případné změny. Zároveň je eliminována potřeba ručního záznamu, který byla v minulosti zdrojem k chyb způsobených lidskou nepřesností.

Integrace mezi systémy ERPMES tak přináší v průmyslové výrobě významné výhody, zejména pokud jde o efektivní šaržování. Tyto systémy společně zajišťují dohledatelnost, optimalizaci a správu procesů. Ačkoli implementace může být náročná, výhody, které tato automatizace přináší, jsou klíčové pro úspěch šaržové výroby v moderním průmyslovém prostředí. Šarže jsou základním pojmem v průmyslové výrobě, umožňují efektivní sledování a řízení výrobních procesů, zajišťují kvalitu a plnění regulací. Integrace s moderními systémy MES a ERP poskytuje průmyslovým podnikům nástroje k optimalizaci a efektivní správě šaržové výroby, což je kritické pro konkurenceschopnost, splnění vysokých standardů na trhu a maximalizaci výhod, které vyplývají z evidence.

Znáte revoluční cloudové řešení pro provoz ERP systému HELIOS iNuvioHELIOS Nephrite? V dnešním rychle se vyvíjejícím podnikovém světě, kde digitalizace a efektivita hrají klíčovou roli, je nezbytné mít k dispozici moderní a spolehlivé nástroje pro správu firemních procesů.

Jedním z nejnovějších průlomů v oblasti informačních technologií je ERPORT – inovativní cloudové řešení, které přináší mnohostranné výhody pro provoz ERP systémů HELIOS iNuvio a HELIOS Nephrite.

Cesta k bezstarostnému provozu

ERPORT není jen dalším cloudovým řešením. Je to odpověď na narůstající potřebu firem po bezpečných, efektivních a snadno dostupných IT infrastrukturách. Nejenže nabízí bezstarostný provoz, ale také umožňuje společnostem zaměřit se na své klíčové aktivity a inovace, místo aby vynakládaly značné úsilí na správu a údržbu IT systémů.

Zabezpečení: Základ úspěchu

Bezpečnost je základem každého moderního IT řešení a ERPORT to plně chápe. S provozem na nejmodernějších technologiích a v plně zabezpečených datacentrech v České republice garantuje ERPORT nejen zabezpečení firemních dat, ale také soulad s legislativou v oblasti zpracování osobních údajů. Šifrování komunikace, omezení přístupu a možnost multifaktorové autentifikace jsou jen některé z opatření, která zajišťují, že data jsou v bezpečí a dostupná pouze oprávněným uživatelům.

Dostupnost: Nejvyšší priorita

Zaručená dostupnost na úrovni SLA 99,99 % je impozantním prvkem ERPORT. Znamená to, že vaše společnost bude mít kritické systémy k dispozici téměř nepřetržitě, což je v dnešní globální ekonomice nezbytné. Porovnání s běžnými IT infrastrukturami, které často zápasí s výpadky, zdůrazňuje význam a výhody, které ERPORT nabízí.

Snížení nákladů a zjednodušení správy

Investice do vlastního hardwaru a softwaru, licencí a jejich aktualizací často představují značnou zátěž pro firemní rozpočet i IT týmy. ERPORT tento zádrhel elegantně překonává. Společnosti nemusí investovat do nových softwarových technologií a mohou se snížit náklady na provoz i správu IT infrastruktury. Zároveň jim ERPORT umožňuje zapomenout na komplikované procesy zálohování a aktualizace softwaru, protože tohle dělá ERPORT automaticky.

Ostatně pokud stále používáte produkt společnosti Microsoft MS SQL server 2016, tak od verze HELIOSu iNuvio vycházející v září 2023, již nebude možné udělat update vašeho ERP systému. Neprovedení aktualizace bude mít přímý dopad na veškeré případné legislativní změny, opravy chyb, či vylepšení informačního systému HELIOS. V neposlední řadě to bude  znamenat i zvýšené bezpečnostní riziko.

ERPORT v tomto případě může být řešením upgradu již nepodporovaného MS SQL Serveru. Přechodem na ERPORT se nebudete muset starat o licenční politiku MS SQL ani Windows Serveru. A také odpadne investice do nového HW a SW , stejně jako odpadne již zmíněná starost o zálohování firemních dat.

Budoucnost otevřená novým možnostem

S nástupem nových technologií a změnami v softwarových standardech se ERPORT stává klíčovým hráčem. Nabízí řešení pro společnosti, které se nacházejí v situaci, kdy musí aktualizovat své softwarové systémy. S cloudovým řešením ERPORT nemusí firmy řešit složité postupy aktualizace, ale mohou se zaměřit na svůj podnik a jeho rozvoj.

Uvažujete o ERPORTu

pro cloudové řešení provozu ERP HELIOS?

Chcete mít minimální starost s péčí o systém ERP?

Stačí, když nám napíšete, vše ostatní už zařídíme my.

ERPORT cloud přináší novou éru pro provoz ERP systémů HELIOS iNuvioHELIOS Nephrite. S bezpečností, dostupností a úsporami nákladů mění pravidla hry v oblasti IT infrastruktur. Společnosti mohou přechodem na ERPORT získat výhodu v rychle se měnícím podnikovém světě. Je to krok směrem k efektivitě, bezpečnosti a inovacím, které jsou základem úspěchu v moderním podnikání.

Průmyslový sektor prochází průlomovými změnami s příchodem generativní umělé inteligence. Tato nová technologie oživuje a posiluje Enterprise Resource Planning (ERP) a otevírá dveře k inovacím, efektivitě a konkurenční výhodě.

Průmyslové podniky čelí neustálým výzvám, jako jsou rostoucí konkurence, rychle se měnící trhy a náročná očekávání zákazníků. V takovém prostředí je klíčové využít pokročilé technologie, aby si udržely konkurenční výhodu. Generativní umělá inteligence se stává jedním z nejslibnějších trendů v oblasti programování, který má potenciál výrazně přeměnit průmyslový sektor.

V čele inovací a rozvoje průmyslu stojí ERP systém HELIOS od společnosti Asseco Solutions. Systémy ERP HELIOS jsou vylepšovány o umělou inteligenci a strojové učení. Vyšší verze ERP HELIOS Nephrite, známá dříve jako HELIOS Green, již dnes využívá umělou inteligenci na plný výkon.

Systém HELIOS Nephrite automaticky vyhledává anomálie a odchylky v datech, což podporuje rychlou identifikaci potenciálních problémů a zvyšuje kvalitu produktů a služeb.

Cesta k novým obzorům se otevřela díky systému HELIOS Nephrite, který vznikal na základě zpětné vazby několika stovek velkých zákazníků. Generativní umělá inteligence v ERP HELIOS Nephrite využívá pokročilých algoritmů, díky nimž systém analyzuje, interpretuje a předkládá data a informace s vysokou úrovní sofistikace. Poskytuje zákazníkům vestavěné nástroje business intelligence a inteligentní automatizace s prvky strojového učení.


Firma GATEMA IT posiluje ERP HELIOS vlastními integračními řešeními, které zásadně usnadňují práci v průmyslovém prostředí, zejména v oblasti výroby a skladování. Integrační moduly jsou rovněž posíleny o strojové učení a umělou inteligenci. Schopnost systému předvídat budoucí trendy a chování na základě analýzy dat usnadňuje průmyslovým firmám přizpůsobovat se tržním změnám a snižovat rizika.

Dalším vestavěným prvkem ERP HELIOS Nephrite je Výroba. Tento modul automaticky vypočítává a sleduje výrobní náklady, přičemž využívá také softwarové řešení MES REVA od GATEMA IT. MES REVA umožňuje online sběr dat o stavu hotových kusů a rozpracovanosti výroby. Díky umělé inteligenci je schopen predikovat a reagovat na změny ve vyráběném sortimentu a průběžně upravovat množství produkce.

Systém HELIOS využívá umělou inteligenci i ve skladové správě. Firma GATEMA IT vyvinula vlastní Warehouse Management System (WMS), který se vyznačuje komplexností a pokročilými funkcemi s využitím umělé inteligenci k analýze historických dat o poptávce po zboží a predikci budoucích trendů. Díky tomu systém plánuje optimální množství skladových zásob a minimalizuje rizika nedostatečného nebo nadbytečného zásobování.

WMS s umělou inteligencí posouvá a rozvíjí průmysl. Zlepšuje efektivitu, snižuje náklady a minimalizuje rizika, což zvyšuje konkurenceschopnost firem a poskytuje vynikající zákaznický servis. Celkově integrací umělé inteligence do ERP systému HELIOS Nephrite získává průmysl nástroj, který je schopen nejen spravovat informace, ale také poskytnout strategické směřování a vedení firmám.

Společnost GATEMA IT

Působí v oblasti informačních technologií přes 30 let, je uznávaným a respektovaným partnerem průmyslových firem v rámci implementací a rozvoje ERP HELIOS. Jejich integrovaná řešení pro efektivní správu výroby, zásob a skladových operací umožňují průmyslovým firmám dosahovat vyšší úrovně efektivity a otevírají novou éru inteligentních a inovativních řešení, která přinášejí průmyslovému sektoru nové možnosti a perspektivu do budoucnosti.


Tento článek je součástí tištěného výtisku novin MF DNES dne 4. 8.2023, který vychází s přílohou SPECIÁL Průmysl a inovace věnované propojení AI s průmyslem. K tomuto tématu jsme se také vyjádřili a poskytli vlastní vhled na problematiku.

Optimalizace výroby je klíčovým cílem mnoha firem, které se snaží zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvyšovat kvalitu svých produktů. Jedním z nástrojů, který může vést k dosažení těchto cílů, je Manufacturing Execution System (MES), což je softwarové řešení propojující podnikový informační systém s reálnou výrobou. MES představuje nenápadnou "spojnici dvou břehů", která dokáže posunout firmy směrem k výrobní optimalizaci.

MES systém pro výrobu

MES je primárně určen pro společnosti, které již vlastní podnikový informační systém nebo plánují jeho implementaci. Jeho hlavním úkolem je poskytnout kompletní přehled o skutečném stavu výroby.

Jak to funguje?

Požadavky na produkci jsou předávány přímo do výrobní haly nebo dílny, kde MES vytváří platformu pro sběr dat. Zároveň informace o skutečném stavu výroby jsou promítány zpět do podnikového informačního systému (ERP), který sám o sobě nemá přímý přístup k těmto datům. ERP systém zajišťuje konsolidaci a poskytuje souvislosti s dalšími informacemi, například v kontextu konkrétního zákazníka, objednávky nebo projektu. Díky tomu lze data vyhodnocovat z pohledu celé společnosti.

Pokud se podíváme na možnosti, které tandem ERP a MES nabízí napříč výrobním spektrem, závisí to především na komplexnosti podnikového systému. MES lze obvykle napojit na různé agendy, jako je plánování zdrojů podniku (APS), business intelligence (BI), skladování, personalistika, účetnictví nebo servisní moduly. Tímto propojením se získává širší pohled na vlastní produkci a její kontext.

Jak tedy vypadá ideální spolupráce mezi komplexním ERP a MES?

Vše začíná evidencí zákaznické objednávky v kmenovém systému. Poté následuje tvorba kusovníků a určení konkrétních postupů. Výrobní zakázka a dokumentace jsou vytvořeny v ERP systému, který dále naplánuje průběh produkce. Všechny tyto informace jsou následně předány MES, který je zobrazuje přímo na displejích výrobních terminálů. Tímto způsobem pracovníci získávají přesný přehled o svých úkolech a zároveň vykazují veškeré operace. Data o skutečném stavu výroby, jako je vytížení strojů, napětí, otáčky, teplota nebo podezření na poruchy, jsou odesílána zpět do ERP systému, kde jsou spojena s dalšími informacemi. Díky tomu může firma získat komplexní přehled o výrobě v různých oblastech.

work

V praxi to přináší mnoho výhod. Například společnost může sledovat poruchovost strojů a na základě těchto informací naplánovat servisní prohlídky a odstávky. Monitoring technických parametrů umožňuje ladění výrobních postupů a omezení zmetkovitosti. Díky nepřetržitému online napojení přichází varování před potenciálními problémy včas, což umožňuje vedení společnosti rychle reagovat a přijmout důležitá rozhodnutí. Porovnávání původního výrobního plánu se skutečným stavem výroby pak přispívá k zefektivnění technologických postupů a přesnějšímu plánování, což má vliv na dodržení dodacích lhůt, využití skladových prostorů a cenotvorbu.

Je důležité mít na paměti, že pro dosažení těchto výsledků je nutné mít komplexní ERP systém s propracovanou organizační strukturou a moduly pro obchod, ekonomiku, výrobu, skladování a servis. V ideálním případě by měl MES být součástí samotného ERP systému. To znamená, že dodavatel poskytuje integrované řešení, ve kterém je MES již implementován.

 Helios iNuvio a Gatema MES

ERP systém  Helios iNuvioMES  od společnosti Gatema jsou dva významné softwarové nástroje, vzájemně kompatibilní, které společnostem poskytují komplexní řešení pro správu a optimalizaci výroby.

ERP systém  Helios iNuvio je podnikový informační systém, který integruje různé oblasti podnikání, včetně financí, obchodu, výroby, skladování a dalších. Poskytuje spolehlivou a ucelenou databázi, která umožňuje centrální správu a sdílení informací napříč celou organizací.  Helios iNuvio je navržen tak, aby usnadnil procesy v podniku, zefektivnil operace a umožnil lepší řízení a rozhodování.

Na druhé straně MES od společnosti Gatema IT je specializovaný softwarový systém zaměřený na správu a optimalizaci výrobních procesů. MES přináší přehled o reálném stavu výroby, monitoruje a řídí výrobní operace, sbírá a analyzuje data z výrobního prostředí. Systém umožňuje sledování výkonnosti strojů, plánování a řízení výrobních zakázek, sledování kvality produktů a další funkce spojené s výrobním prostředím. MES od Gatemy IT je navržen tak, aby zlepšil efektivitu, kvalitu a konkurenceschopnost výroby a poskytoval cenná data pro další firemní odvětví spravované ERP systémem HELIOS.

Integrace ERP systému Helios iNuvio a MES od Gatemy IT přináší společnostem synergický efekt. Propojením těchto systémů je možné dosáhnout kompletního a důkladného přehledu o výrobních procesech a současně využít informace pro plánování, řízení a optimalizaci výroby. Data o reálném stavu výroby jsou přenášena mezi těmito systémy, což umožňuje informovaná rozhodnutí a rychlou reakci na aktuální situaci.

Využití ERP systému s integrovaným MES přináší firmám řadu pozitivních výhod a přínosů.

Vzájemnou kompatibilitou a integrací MES do systému  Helios iNuvio odpadají problémy spojené s napojováním dvou oddělených systémů a datový můstek mezi nimi je optimalizovaný a spolehlivý. Díky tomu lze dosáhnout rychlejší implementace a získávání skutečně aktuálních dat z výroby. Reálné přínosy, jako je snižování nákladů, zvyšování efektivity a zlepšování kvality produktů, se tak stávají dosažitelnými pro každou společnost.

Zkuste si přínosy převést do číselných hodnot. Integrace ERPMES může vést ke zvýšení produktivity výroby o 10-20 % díky efektivnějšímu plánování, optimalizaci procesů a lepšímu využití zdrojů. Nebo toto spojení umožní snížení provozních nákladů o 5-15 % prostřednictvím eliminace zbytečných kroků ve výrobních procesech, snížení zmetkovitosti a lepšího využití zdrojů. ERPMES může přinést zlepšení kvality výrobků o 5-10 % díky lepšímu sledování a kontrole kvality v reálném čase a včasné detekci problémů. A také integrace ERPMES může umožnit zkrácení dodacích lhůt o 10-20 % díky přesnějšímu plánování, efektivnější výrobě a lepšímu sledování stavu výroby. V neposlední řadě dojde ke snížení skladových zásob o 10-15 % prostřednictvím lepšího plánování a synchronizace výroby se skladovými potřebami.  Je třeba poznamenat, že konkrétní úspory a výsledky se mohou lišit v závislosti na konkrétní firmě, jejím odvětví a implementaci systému. Je důležité předem provést důkladnou analýzu a zhodnocení konkrétních potřeb a cílů firmy před implementací ERP s integrovaným MES. Na druhou stranu přicházejí tato čísla od skutečných výrobních firem. Jedná se o průměrné hodnoty, o které se s námi podělili naši zákazníci, kterým jsme spojení  ERPMES systému již  implementovali.


ERP systém je pomocník, ne strašák

Nenechte se zastrašit a přesvědčte se o přínosech ERP systémů. Spojte se s našimi obchodníky HELIOS, kteří se postarají o představení systému v reálném výrobním provozu.


V dnešní době, kdy je konkurence na trhu velmi silná, je důležité využít moderní technologie a nástroje, které mohou pomoci optimalizovat výrobu a zvýšit konkurenceschopnost. MES ve spojení s ERP systémem poskytuje firmám přehled o reálném stavu výroby a umožňuje efektivní plánování, monitorování a optimalizaci výrobních procesů. Je to cesta, která může vést k úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobním prostředí.

Umělá inteligence se stále více stává klíčovým prvkem ve vývoji firemního byznysu. Její schopnost automatizovat procesy, analyzovat data a poskytovat cenné informace pozitivně ovlivňuje způsob, jakým podniky fungují a jak dosahují úspěchu. V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jak umělá inteligence ovlivňuje a transformuje firemní svět.

Automatizace a efektivita procesů

Jedním z nejvýznamnějších přínosů umělé inteligence pro firemní byznys je schopnost automatizovat opakující se úkoly a procesy. Tím se uvolňuje čas a zdroje zaměstnanců, kteří se tak mohou soustředit na strategické a kreativní úkoly. Například může být umělá inteligence nasazena do ERP pro automatizaci zpracování faktur, vyhledávání informací, správu zásob nebo personalizovaný zákaznický servis. Využití umělé inteligence umožní, že se iniciátorem rutinních aktivit stane samotný systém, který automatizovaně zpracovává běžné firemní operace. Už strojové učení bylo predikcí na integraci umělé inteligence. A právě řešení s umělou inteligencí převezme v komplexním modelu podnikových procesů rutinní úlohy, které dnes vykonávají lidé.
To povede ke zvýšení efektivity, snížení chyb a zrychlení firemních procesů.

Umělá inteligence v HELIOS Nephrite na dosah

Umělá inteligence má schopnost rozšířit lidské možnosti a zvýšit efektivitu organizace jako celku. Toho lze dosáhnout přesunem důrazu lidské práce na úkoly, které vyžadují analytické a kreativní schopnosti, místo opakujících se rutinních úkolů. Avšak takový posun bude možný možný pouze tehdy, pokud se podnik současně zaměří na implementaci ERP s umělou inteligencí.

Jiří Panec, vedoucí oddělení inovace a rozvoje produktů v Asseco Solutions uvedl:
„Založili jsme samostatné oddělení, které má jediný, ale zásadní úkol: aplikovat moderní technologie, jako je umělá inteligence do našich produktů.“ ERP HELIOS Nephrite tak využije jedno z konkrétních možností umělé inteligence  - chatbota, jehož provoz se právě testuje. Ten s pomocí umělé inteligence zpracovává textové a hlasové vstupy. „Chatbot dokáže zpracovat textový i hlasový vstup a na základě této informace generovat SQL dotaz, který je následně poslán do naší databáze. Databáze na tento dotaz odpovídá a výsledek je prezentován zpět uživateli formou chatu. Tento proces je plně automatizovaný, což umožňuje rychlé a efektivní vyřízení požadavků od našich zákazníků,“ zdůraznil Jiří Panec.

Umělá inteligence má velký potenciál pro poskytování personalizovaného zákaznického servisu. Díky analýze dat a porozumění preferencím zákazníků bude schopna nabízet individualizované produkty, doporučení nebo dokonce odpovídat na dotazy zákazníků. Nejenže zlepší zákaznickou spokojenost, ale také prodeje i loajalitu zákazníků.

Od strojového učení po umělou inteligenci

Strojové učení, robotická automatizace a umělá inteligence jsou tři různé pojmy a přístupy v oblasti technologií, které se často používají ve spojitosti s automatizací a  vůbec zpracováním dat.

Strojové učení (Machine Learning):

Strojové učení je vědní obor zabývající se vývojem algoritmů a technik, které umožňují počítačům se učit a zlepšovat své výkony na základě zkušeností získaných z dat. Strojové učení se zaměřuje na vytváření modelů a algoritmů, které mohou analyzovat a interpretovat data, odhalovat vzorce a provádět predikce či klasifikace. Je to proces, který umožňuje počítačům samostatně se zdokonalovat a adaptovat na základě datových vstupů.

Robotická automatizace (Robotic Process Automation – RPA):

Robotická automatizace je technologie, která umožňuje softwarovým robotům provádět opakující se úkoly nebo procesy v podnikovém prostředí. RPA se zaměřuje na automatizaci práce, kterou by jinak vykonávali lidé, jako například přenos dat z jednoho systému do druhého, kontrola a validace dat, generování reportů a podobně. RPA je založena na předem definovaných pravidlech a skriptech, které umožňují robotům provádět úkoly s minimální nebo žádnou lidskou interakcí.

Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI):

Umělá inteligence je širší termín, který zahrnuje různé techniky a metody, které umožňují počítačům simulovat lidskou inteligenci a schopnost učit se, rozumět, rozhodovat se a vykonávat úkoly, které vyžadují lidskou inteligenci. AI zahrnuje nejen strojové učení, ale také další techniky, jako jsou expertní systémy, přirozený jazyk zpracování, počítačové vidění a další. Cílem AI je vytvořit počítačové systémy, které mohou samostatně uvažovat, adaptovat se na nové situace a interagovat s lidmi na inteligentní úrovni.

Pokud si uvědomíme významy konkrétních výrazů, pak není nic překvapivého, že se firemní aplikace přiklánějí k umělé inteligenci.  Přirozený vývoj i tlak na usnadňování rutinní práce propojuje a sjednocuje  Machine learning s RPA a dává základní rámec rozvoji umělé inteligenci.

Zaujal vás HELIOS Nephrite?

Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou
konzultaci.
Rádi probereme možnosti
i jeho využití ve vaší firmě.

ERP s umělou inteligencí

ERP systém slouží k integraci a správě různých firemních procesů a dat. Kombinace AI a ERP systému umožňuje efektivní využití dat a získání komplexního pohledu na firemní operace. AI může analyzovat a vyhodnocovat podklady z ERP systému a identifikovat oblasti, ve kterých je možné zlepšit efektivitu a optimalizovat procesy.

AI zvládne analyzovat obrovské množství dat rychle a efektivně. Tím umožňuje firemním manažerům získat důležité informace pro strategická rozhodnutí. Například může umělá inteligence analyzovat tržní trendy, spotřebitelské preference a chování konkurence a na základě těchto informací navrhnout firmě strategii pro růst a konkurenční výhodu. Díky AI mohou podniky lépe porozumět svému trhu a lépe reagovat na potřeby zákazníků.

A také bude umělá inteligence hrát klíčovou roli při predikci a prevenci rizik v podnikání z dat uložených v ERP. Například může analyzovat finanční data a identifikovat potenciální problémy včas, což umožní podnikům přijmout preventivní opatření a minimalizovat finanční ztráty.

Umělá inteligence má významný vliv na vývoj firemního byznysu. Její schopnost automatizovat procesy, poskytovat prediktivní analýzy, personalizovat zákaznický servis a identifikovat rizika zvyšuje efektivitu, konkurenceschopnost a růst podniků. Firemní svět se stále více spoléhá na AI jako na strategický nástroj pro dosažení úspěchu. S rozvojem AI v aplikacích ERP se očekává, že umělá inteligence bude hrát ještě větší roli v budoucnosti  firemního prostředí.

Obrázky ke článku vytvořila umělá inteligence deepai.org

Data najdete úplně všude, od ceny zboží ve vašem místním supermarketu až po osobní údaje, které sociální média shromažďují při brouzdání na internetu. Celý svět je postaven na datech a díky jazyku SQL se v nich lépe orientujeme.

SQL neboli Structured Query Language

Jedná se o prostředníka pro komunikaci s databázemi a správou dat v relačních databázích.

Složité aplikace, jako je třeba redakční systém či internetový obchod, se bez využívání databází neobejdou.

Pokud byste se pohybovali ve velké databázi bez SQL, nalezení potřebných dat by trvalo podstatně dlouho, což by omezovalo a prakticky neumožnovalo práci na počítači.

První prototypová implementace tohoto jazyka, který se až do konce 70. let nazýval Sequel, proběhla roku 1974 v laboratořích společnosti IBM a byla použita ve firemním systému s názvem R.
Hluboká historie, avšak od ní se jazyk stále zlepšoval, lépe zabezpečoval a zvládal tvořit klíčové aplikace, které byly čím dál inteligentnější.

Přímo škálovatelná hybridní databázová platforma SQL Server 2016 začala už v roce 2016 konkrétně v říjnu a od té doby se značně  vyladila.

Současná politika podpory společnosti Microsoft spočívá v tom, že nové verze získají hlavní podporu pouze po dobu 5 let. Tak rychle jdou aktualizace za sebou a počítačový čas ukrajuje minuty slávy konkrétnímu produktu. Na výsluní se drží chvilku a hned je nahrazován novějšími verzemi.  Ty starší Microsoft podporuje po dobu 5 let, ale už je nijak nerozvíjí.

A dnes platí, že SQL Server 2016 je již nahrazen 3 verzemi novějšími a bezpečnějšími.

Hlavní fáze technické podpory SQL Serveru 2016 Microsoftem skončila 13. července 2021.  Od této chvíle dodávala společnost Microsoft pouze opravy zabezpečení, nikoli funkční, výkonnostní nebo stabilizační. Konec jakékoliv podpory je plánován na 14. 7. 2026.

V důsledku kontinuálního rozvoje produktů HELIOS iNuvio a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran, je pro bezproblémový provoz HELIOS iNuvia zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí.

Společnost Asseco Solutions a.s. definuje podmínky garance provozu HELIOS iNuvio na produktech Microsoft s ukončenou hlavní podporou. V pokračování provozu i po tomto datu s ukončenou podporou Microsoftu, nelze nést odpovědnost za případné vady a nelze garantovat technické řešení chyb.

Aktualizace HELIOS iNuvia, která proběhne již v září 2023 nebude kompatibilní s 32bitovou verzí SQL Serveru, kterým je i SQL Server 2016, ale poběží už jen ve 64bitovém režimu SQL. Aktuální serverové produkty Windows již existují pouze v 64bitové podobě. Databázi MS SQL, HELIOS iNuvio potřebuje ke svému provozu. Proto je potřeba ji aktualizovat na vyšší verzi, ideálně rovnou na verzi SQL Server 2022, kterou už tato verze plně podporuje. Zmíněné požadavky na aktualizaci SQL Serveru na vyšší verzi než 2016, se týkají hardwaru a softwaru počítačů, na kterých bude HELIOS iNuvio provozován. Další informace k problematice, získáte zde.

Potřebujete pomoct s aktualizací SQL?

Jako Váš smluvní partner Vám rádi s přechodem na funkční řešení pomůžeme.

Kontaktujte nás!

Nechcete se starat o provoz, údržbu a aktualizace softwaru?

Pak je tu možnost cloudového řešení provozu ERP systému HELIOS iNuvio, které přináší bezpečí, efektivitu, dostupnost a v neposlední řadě to nejlepší pro váš business. Je provozováno na nejmodernějších technologiích v plně zabezpečených datacentrech na území České republiky. Nemusíte se tak starat o vlastní hardware, a software ani o bezpečí vašich dat, všechno obstaráme my. Vám postačí počítač a připojení k internetu.

Neřešíte nutnosti starat se o provoz, údržbu a opravy hardwaru a systémového softwaru, včetně SQL serverů. O cloudovém Erportu i jeho výhodách se více zde.

Objednejte si tisk etiket u nás a ušetřete si mnoho času a starostí. Už nemusíte hledat tiskárnu čárového kódu, shánět spotřební materiál nebo trávit čas školit zaměstnance nebo servisovat tiskárnu.
S našimi službami vám poskytneme jednoduché a spolehlivé řešení pro tisk etiket, které vám usnadní označování zboží, majetku, regálů nebo polic či zajištění marketingových akcí.

Co nabízíme?

Široká škála materiálů a provedení etiket:
Pokud preferujete papírové etikety, můžete si vybrat mezi matným nebo lesklým provedením. Chcete-li přidat více barvy a stylu, nabízíme etikety s barevným předtiskem. Pro speciální potřeby můžete zvolit etikety plastové, hliníkové, bezpečnostní, textilní nebo i visačky. Klidně se podívejte sem, abyste viděli, jaký spotřební materiál dokážeme potisknout.

Jsme flexibilní:

Vytiskneme na vaše etikety vše, co potřebujete. S naší technologií jsme schopni zvládnout všechny typy čárových kódů, včetně lineárních kódů a 2D kódů jako QR kódy. Navíc můžeme přidat číselné řady, sériová čísla, šarže, data výroby, spotřeby nebo expirace. Pokud potřebujete zahrnout textové informace, logo firmy, grafiku nebo návody k použití včetně grafických symbolů, není problém.

Kvalitní potisk a čitelnost čárových kódů:

Používáme technologii termotransferového tisku, která zaručuje vysokou kvalitu potisku a bezproblémovou čitelnost čárových kódů. Naše metoda neposkytuje plnobarevný potisk, přesto se můžete spolehnout na precizní výsledky dokonalého značení.

S našimi kvalitními službami pro tisk etiket si ulehčíte každodenní provoz ve vašem podniku. Odpadne starost o zajištění tiskárny, nákupu spotřebního materiálu a pravidelné údržby. Můžete se spolehnout na profesionální a rychlý servis, který vám umožní efektivně označovat vše, co potřebujete, a usnadnit tak práci svým zaměstnancům.

Plánování ve výrobním podniku hraje klíčovou roli v řízení a přehledu o budoucích událostech a jejich vlivu na příjmy firmy. Úspěch výroby závisí na správném plánování kapacit strojů,  surovin, ale i výrobních operátorů. Vše hravě zvládá naplánovat ERP HELIOS. Díky němu pak můžete garantovat plynulejší chod výroby, větší přesnost zpracování i odbavení výrobní objednávky a v neposlední řadě si také zajistíte spokojenost vašich zákazníků.

Jak na plánování kapacitních požadavků?

Plánování kapacitních požadavků je proces, který se zabývá stanovením potřebné kapacity pro provoz výrobního podniku nebo organizace. Kapacita zahrnuje fyzické, lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro výrobu zboží nebo poskytování služeb.
Hlavním cílem plánování kapacitních požadavků je zajistit, zda má podnik dostatečnou kapacitu pro splnění současných a budoucích požadavků zákazníků. To zahrnuje stanovení optimálního rozvrhu výrobních operací, správné využití pracovních sil, přiměřené množství materiálů a vybavení a zajištění dostupnosti potřebných zdrojů v konkrétním časovém rozvrhu.

Jak vzniká kapacitní výrobní plán?

Plánování kapacitních požadavků zahrnuje analýzu historických dat, předpovědi poptávky, zvažování různých scénářů a optimalizaci využití zdrojů. Cílem je snižovat neefektivitu a přetížení, zvýšit produktivitu, minimalizovat náklady a zajištění kvality výroby.

Do plánování se musí promítnout všechny úkony, které souvisejí s výrobou.

Všechny tyto hodnoty stojí za výrobním plánování kapacit. Bez některých hodnot není plánování kompletní a nelze garantovat predikované časy zhotovení ani finanční zisky výroby.

Jak plánuje výrobu HELIOS Nephrite

HELIOS Nephrite zvládá sbírat a vyhodnocovat výše uvedené hodnoty pro podnikové plánování a řízení zdrojů. Pokud jde o plánování výroby, poskytuje navíc nástroje a funkce, které podporují efektivní a optimalizované plánování výrobních procesů.

Plánování výrobních zakázek: Systém umožňuje vytváření a správu výrobních zakázek. Lze definovat termíny, požadované množství, priority a další parametry pro každou zakázku zvlášť.

Kapacitní plánování: HELIOS Nephrite zahrnuje nástroje pro kapacitní plánování, které umožňují sledování a optimalizaci využití výrobních kapacit. Na základě dostupných zdrojů a předpokládané poptávky systém pomáhá určit, zda je možné plnit výrobní zakázky v daném časovém rozvrhu a upozorňovat na rizika spojená s nenadálými výpadky zdrojů.

Řízení materiálových potřeb (MRP): HELIOS Nephrite integruje funkce MRP, které automaticky analyzují dostupnost surovin a komponentů pro výrobu a generují plány nákupu a výroby na základě poptávky a skladových zásob.

Plánování zdrojů: Systém umožňuje správu a plánování lidských zdrojů, strojů, zařízení a dalších prostředků potřebných pro výrobu. Lze sledovat dostupnost a vytížení těchto zdrojů a optimalizovat jejich využití.

Sledování a řízení plánu: HELIOS Nephrite umožňuje sledování výrobního plánu v reálném čase a poskytuje informace o stavu zakázek, využití zdrojů, dodržování termínů atd. Systém také podporuje řízení změn a aktualizaci plánu v případě nečekaných událostí nebo změn ve výrobním procesu.

A co víc? HELIOS Nephrite je komplexní ERP systém, který poskytuje integraci s dalšími moduly, například skladovým managementem, řízením prodeje a financemi. To umožňuje propojení všech důležitých procesů a informací. Protože HELIOS Nephrite sleduje plán dokáže včas předat potřebné informace do skladu, kde se  

Existují prvky, které ovlivní plánování kapacitních požadavků?

Množství a typy výrobků, které podnik vyrábí, jsou klíčovými faktory ovlivňujícími kapacitní plánování. Rozsah výroby může mít vliv na počet strojů, lidí, surovin a dalších prostředků potřebných pro výrobu. Ale v situaci, kdy firemní procesy řídí ERP, monitoruje přirozeně i další výrobní řady, včetně jejich plánování. Výhoda ERP HELIOSu je, že zvládá multitasking.

Na druhou stranu dostupnost a kvalita surovin jsou důležité faktory, které ovlivňují kapacitní plánování, ale které neovlivní ani přítomnost ERP. Pokud jsou suroviny nedostupné z důvodu hrozeb, tedy nepředvídatelných událostí, pak se hroutí nejen plánování výroby, ale také firemní strategie.

Co ale firma může ovlivnit je efektivita strojů a zařízení. Ta je klíčová pro využití kapacit výrobního podniku, protože pokud jsou stroje neefektivní nebo zastaralé, může to vést ke snížení výrobní kapacity. Ovšem i tento fakt zvládá hlídat ERP.

Dalším faktorem ovlivňující plánování je dostupnost a kvalifikace pracovní síly. Pokud není dostatek kvalifikovaných pracovníků, může to vést k nedostatku kapacity a snížení výroby.

Stejně tak nejistota poptávky, protože pokud není jasné, jaká bude poptávka po výrobcích, může to vést k nedostatku kapacity nebo k přebytku kapacity, což může mít negativní dopad na hospodářský výsledek podniku. Tento faktor ale zažene kvalitní průzkum trhu.

 

Jaké jsou výhody kapacitních požadavků v HELIOSu Nephrite

Plánování kapacitních požadavků umožňuje efektivní využití výrobních kapacit. Systém HELIOS Nephrite pomáhá identifikovat volné kapacity a optimalizovat jejich využití, což vede k větší efektivitě výroby. Efektivitu výroby zlepšuje také předvídáním potřeby surovin, pracovní síly i dalších zdrojů potřebných pro výrobu. Protože plánování nákupu umožňuje  přidělování zdrojů s ohledem na předpokládanou poptávku, snižuje se riziko nedostatků nebo přebytků skladu.
HELIOS Nephrite poskytuje možnost sledovat plán výroby v reálném čase. Vedoucí tak mají přehled o stavu zakázek, využití zdrojů a dodržování termínů. Celkový přehled pak umožňuje rychlé reakce na změny a lepší řízení výrobního procesu.

čtečka ve výrobě

Plánování kapacitních požadavků v HELIOSu Nephrite pomáhá minimalizovat chyby a kolize v plánování. Systém automaticky vyhodnocuje dostupnost zdrojů a navrhuje optimální rozvrhy a alokace. Snižuje se tak riziko chybných plánů a nesouladů mezi zakázkami. Díky lepšímu plánování a využívání  celkové kapacity ERP systému HELIOS Nephrite je možné porovnávat různé nabídkové vstupy materiálů, včas servisovat stroje, doplňovat provozní kapaliny a snižovat náklady na výrobu. Tím se zvyšuje konkurenceschopnost podniku.

Závěrem lze říci, že plánování kapacitních požadavků v ERP systému HELIOS Nephrite přináší řadu výhod pro výrobní podniky. Optimalizuje využití kapacity, umožňuje předvídání zdrojových potřeb, poskytuje sledování plánu v reálném čase a snižuje chyby a kolize v plánování. Obrovskou výhodou ERP je také integrace s dalšími moduly, která vede k synchronizaci informací v rámci různých oblastí podniku a vylepšuje tak celkovou byznysovou efektivitu, ale i spolehlivost budoucího plánování kapacitních požadavků.

Díky těmto výhodám může plánování kapacitních požadavků v HELIOSu Nephrite vést k efektivnějšímu a spolehlivějšímu výrobnímu procesu, což má pozitivní dopad na hospodářský výsledek a spokojenost odběratelů.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram